Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Kouvolan Mixam Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.1.2020. Viimeisin muutos 29.1.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Kouvolan Mixam Oy
Y-tunnus: 1092954-2
Osoite: Laturinkatu 9, 45130 Kouvola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Yritys: Kouvolan Mixam Oy
Nimi: Eelis Piipponen
Sähköposti: eelis.piipponen@hotmail.fi
Puhelin: 040 0798315

3. Rekisterin nimi
Venepukkien (Kouvolan Mixam Oy:n) verkkokaupan käyttäjä-, asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus,
suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten tuotteiden kehittäminen, tarjoaminen ja markkinointi
Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
Markkinointi sivustokäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisessa mediassa

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
nimi ja asema
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
yritys/organisaatio
yrityksen/organisaation osoite- ja laskutustiedot
sivustokäyttäytyminen ja analytiikka
kävijän IP-osoite
käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka liittyvät asiakassuhteen ja tilattujen tuotteiden ylläpitämiseen

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tilausten yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,, sosiaalisen median palvelujen kautta tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Tietoja voidaan julkaista tai luovuttaa myös siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti joko Kouvolan Mixam Oy:n tai sen kumppaneiden toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Evästeet, kävijätilastointi ja markkinoinnin kohdentaminen
Verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijätilastointipalvelua. Palvelun avulla seuraamme sivuston kävijämääriä ja analysoimme sitä miten sivustoa käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Palvelu kerää tietoa cookie- eli evästetiedostojen avulla. Tiedot sisältävät mm. kävijän IP-osoitteen, tietoa käytetystä käyttöjärjestelmästä ja selaimesta sekä tietoa siitä miten sivustolla liikutaan. Muita henkilötietoja tietoja ei kerätä. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Voimme hyödyntää mainonnan kohdentamisessa ja konversioseurannassa esimerkiksi Googlen ja Facebookin ja muiden ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmiä.